WIndykacjaPostępowanie egzekucyjne, dochodzenie roszczeń od Dłużnika

04/10/2019

Postępowanie egzekucyjne, dochodzenie roszczeń od Dłużnika.

Etapy postępowania egzekucyjnego.

 

Niewątpliwie skutecznym sposobem na odzyskanie swoich należności jest zwrócenie się po pomoc
do adwokata. Rozwiązanie to może przynieść pozytywne rezultaty w sytuacji, gdy dłużnik, pomimo prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty w dalszym ciągu zwleka z zapłatą należności. Kancelaria Adwokacka zapewni dopełnienie wszelkich formalności, jak również będzie występowała w imieniu Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób toczy się postępowanie egzekucyjne oraz z jakich składa się etapów.

 

Postępowanie egzekucyjne to szereg czynności procesowych realizowanych przez organy oraz inne podmioty w celu realizacji obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Innymi słowy,
są to czynności zmierzające do zaspokojenia Wierzyciela. Podejmowane są w związku z realizacją świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym w drodze przymusu z majątku Dłużnika wbrew jego woli. W Kodeksie postępowania cywilnego wyodrębniono trzy rodzaje egzekucji. Należą do nich: egzekucja świadczeń pieniężnych, następnie egzekucja świadczeń niepieniężnych, a także egzekucja
w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej.

 

 

Etapy postępowania egzekucyjnego:

 

W pierwszej kolejności należy wystąpić do Sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Egzekucja prowadzona jest  na pisemny wniosek Wierzyciela, który może złożyć dopiero, gdy posiada tytuł wykonawczy tzn. tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Do wniosku należy załączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Komornik Sądowy zawiadamia Dłużnika
o wszczęciu postępowania egzekucyjnego oraz podaje na jakiej podstawie prawnej będzie prowadzone postępowanie egzekucyjne. W swoim wniosku Wierzyciel zobowiązany jest do wskazania kwoty, która ma zostać wyegzekwowana oraz rodzaj prowadzonej egzekucji tj. egzekucję z nieruchomości, ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia Dłużnika, świadczenia emerytalno-rentowego, wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Należy jednak pamiętać, że żądana kwota nie może być wyższa, niż ta ujęta w tytule wykonawczym. Najrozsądniej dla Wierzyciela jest wymienić wszystkie sposoby prowadzenia postępowania egzekucyjnego, jednakże Komornik winien wybrać najmniej uciążliwy dla Dłużnika.

 

W następnej kolejności organ egzekucyjny prowadzi czynności egzekucyjne mające na celu ustalenie majątku Dłużnika. Zwraca się z zapytaniem do instytucji państwowych tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy. Szereg czynności pozwala ocenić Komornikowi, z którego sposobu najlepiej przeprowadzić egzekucję, żeby była najbardziej skuteczna. Z chwilą ustalenia majątku Dłużnika – Komornik dokonuje zajęcia danego składnika majątku, który udało się ustalić. Na koniec następuje przymusowa egzekucja majątku Dłużnika. Ostatnim działaniem organu egzekucyjnego jest podział sumy uzyskanej z egzekucji. Wyróżniamy dwa rodzaje zaspokojenia Wierzyciela – całkowite
i częściowe. Całkowite zaspokojenie Wierzyciela następuje, gdy cała należność wynikająca z tytuł wykonawczego została wyegzekwowana i przekazana Wierzycielowi. Częściowe zaspokojenie
ma miejsce w sytuacji, gdy składnik majątku Dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie należności wynikającej z tytułu wykonawczego lub Dłużnik posiada kilka zobowiązań i następuje zbieg egzekucji. Wówczas Komornik zobowiązany jest dzielić wyegzekwowaną należność proporcjonalnie
dla wszystkich Wierzycieli dłużnika.

 

Poniżej przykładowy wzór wniosku o wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego:

XXXXXXXXX, dnia ………………………….

 

Sz.P. Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym XXXXXXXXXXXXXXXXX
w XXXXXXXXX ……………………………..

 1. XXXXXXXXXX

00-000 XXXXXX

 

Wierzyciel:      XXXXXXXXXXXX

reprezentowany przez

adw. Aleksandrę Filipkowską-Kraśniewicz

 

 

Dłużnik:             XXXXXXXXXXXXX

                                                                    PESEL: XXXXXXXX

                                                                    adres zamieszkania:

1.XXXXXXXXXXX

                                                                   00-000 XXXXXXX

 

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

 

             Działając w imieniu Wierzyciela, na podstawie pełnomocnictwa, które przedstawiam w załączeniu, w oparciu o tytuł wykonawczy w postaci postanowienia Sądu Rejonowego w XXXXXXX z XXXXXXXX, w sprawie XXXXXXXX, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dnia XXXXXXXXXXX, na rzecz Wierzyciela, niniejszym wnoszę o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko Dłużnikowi w celu wyegzekwowania należności:

 1. Kwoty XXXXX,- zł tytułem należności głównej
 2. Kosztów XXXX,- zł zaległych odsetek
 3. Kosztów XXXX,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego
 4. Kosztów niniejszego postępowania egzekucyjnego, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Egzekucję proszę skierować do następujących składników majątku dłużnika:

 1. Rachunków bankowych Dłużnika ustalonych w trybie art. 761 k.p.c.
  oraz art. 801 k.p.c.,
 2. Wierzytelności oraz innych praw majątkowych dłużnika ustalonych w trybie
  761 k.p.c. oraz art. 801 k.p.c.,
 3. Wynagrodzenia za pracę lub wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu umów cywilnoprawnych, ustalonych w trybie art. 761 k.p.c. oraz art. 801 k.p.c.,
 4. Ruchomości stanowiących własność Dłużnika (w tym ruchomości wskazanych niżej w postaci samochodu osobowego – szczegółowe dane poniżej)
  i znajdujących się we władaniu Dłużnika lub osób trzecich, w tym ruchomości znajdujących się w siedzibie prowadzonej działalności gospodarczej Dłużnika i jego miejscu zamieszkania;
 5. Nieruchomości ustalonych w trybie art. 761 k.p.c. oraz 801 k.p.c.

 

Zapytania w trybie art. 761 k.p.c. proszę skierować, w szczególności do:

 1. Banków prowadzących działalność na terenie RP,
 2. Urzędu Skarbowego właściwego dla Dłużnika,
 3. ZUS-u właściwego dla Dłużnika,
 4. Właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego i rejestrów w celu ustalenia wszelkich nieruchomości, których własność przysługuje Dłużnika.
 5. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem ustalenia ruchomości Dłużnika.
 6. Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych celem ustalenia nieruchomości Dłużnika.

 

 • Wnoszę o przekazywanie wszystkich wyegzekwowanych kwot na następujący rachunek  Wierzyciela: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 • Wnoszę o zajęcie samochodu osobowego  marki XXXXX nr rej. XXXXXXXXXXXXX
 • Wnoszę o zajęcie świadczenia emerytalno- rentowego we właściwym miejscowo Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wnoszę o informowanie Wierzyciela o przebiegu postępowania egzekucyjnego.

 

Na podstawie art. 8012 k.p.c. zlecam Komornikowi poszukiwanie majątku Dłużnika.

Wyboru Komornika dokonano na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Podpisano

_________________

 

Załączniki:

 1. Pełnomocnictwo
 2. Tytuł wykonawczy

 

 

 

logo-kancelaria-adwokacka-aleksandra-filipkowska-krasniewicz
Adres kancelarii:

Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 7181868294
REGON: 146716627
Konto bankowe:

94 1140 2004 0000 3602 7476 3487