RozwódWzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie – plik do pobrania

17/10/2023

Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór – plik do pobrania.

 

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią. Nasza kancelaria służy kompleksową pomocą w przeprowadzeniu procesu rozwodowego. Zdajemy sobie sprawę jak wiele emocji niesie za sobą rozwód dlatego jeżeli potrzebują Państwo wsparcia – zapraszamy do kontaktu.

 

 

POBIERZ WZÓR WNIOSKU – KLIKNIJ TU:

>> Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór << 

 

 

Przykład wniosku:

 

Pozew o rozwód

 

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o:

 1. rozwiązanie małżeństwa …………………………….. i ……………………………., zawartego dnia …………………………………….. w miejscowości ………………………………. przez rozwód bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia którejkolwiek ze Stron;
 2. powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Stron:……………………………., urodzoną ………………………….w miejscowości ………………………………. – obojgu rodzicom z ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniej w każdorazowym miejscu zamieszkania jej matki;
 3. obciążenie obu Stron kosztami utrzymania małoletniej z ustaleniem udziału powoda w tych kosztach na kwotę po ……………… (słownie: ……………………………………………………..) złotych miesięcznie, płatnych na konto bankowe matki do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat;
 4. nieorzekanie o kontaktach Stron z małoletnią córką wobec treści porozumienia wychowawczego zawartego przez strony w dniu…………………………..;
 5. nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnej nieruchomości Stron;
 6. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów:
 7. odpisu skróconego aktu małżeństwa, zgodnego z treścią aktu małżeństwa o oznaczeniu…………………………….– celem wykazania zawarcia związku małżeńskiego przez Strony;
 8. odpisu skróconego aktu urodzenia córki Stron …………………………, zgodnego z treścią aktu urodzenia o oznaczeniu………………………………– celem wykazania faktu posiadania małoletniej córki przez Strony;
 9. planu wychowawczego z dnia ……………………………r.– celem wykazania faktu zawarcia przez strony porozumienia w zakresie opieki, kontaktów i kosztów utrzymania małoletniej córki Stron;
 10. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Stron – celem wykazania faktu rozkładu więzi charakterystycznych dla związku małżeńskiego, możliwości zarobkowych stron oraz sytuacji córki Stron;
 11. orzeczenie, iż każda ze Stron ponosi koszty procesu związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, iż Strony podjęły próbę pozasądowego ustalenia warunków rozwodu, co znalazło wyraz w treści przyjętej przez Strony ugody i porozumienia wychowawczego.

 

Oświadczam, iż opłata sądowa od pozwu w kwocie 600,- zł została ustalona w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. i została uiszczona w całości przelewem na rachunek bankowy Sądu.

 

Właściwość miejscowa Sądu Okręgowego w ………………………………… została ustalona w oparciu o art. 41 k.p.c. Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania Stron jest adres: ul. …………………………………………………………..

 Uzasadnienie

 

Strony zawarły związek małżeński dnia ………………………w miejscowości ……………………. .

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

 

Małżeństwo Stron było zgodne i szczęśliwe. Strony mają jedno dziecko – małoletnią …………………… urodzoną dnia …………………….. w miejscowości ………………………… .

Dowody: odpis skrócony aktu urodzenia małoletniej

 

Z czasem pomiędzy małżonkami zaczęły ujawniać się różnice charakterów, które ostatecznie doprowadziły do całkowitego ustania więzi charakterystycznych dla związku małżeńskiego. Obecnie małżeństwo Stron pozostaje wyłącznie związkiem prawnym, nie zaś faktycznym. Strony nie mieszkają ze sobą od dawna, nie utrzymują wspólnej więzi gospodarczej, intymnej ani uczuciowej. Intencją obu stron jest rozwód i żadne z małżonków nie widzi perspektyw na utrzymanie związku.

 

Niezależnie od rozpadu relacji małżeńskiej, Strony w dalszym ciągu darzą się wzajemnym szacunkiem i są zdolne do porozumienia w kwestii warunków rozwodu oraz zgodnego współdziałania w opiece nad małoletnią córką – ……………………… Córka przyzwyczaiła się do tego, że rodzice mieszkają osobno – akceptuje tę sytuację. Rodzice spędzają więcej wartościowego czasu z dzieckiem, rozwiązują spory między sobą na zasadzie rozmów a nie jak uprzednio niepotrzebnych kłótni. Strony nie są już partnerami w życiu codziennym, ich relacja małżeńska nie była w ostatnich latach poprawna, ale partnerstwo w kwestiach dziecka jest całkowicie prawidłowe i nakierowane na potrzeby córki.

Dowód: plan wychowawczy z dnia …………..

 

Wobec ustania więzi charakterystycznych dla związku małżeńskiego oraz braku okoliczności uniemożliwiających jego rozwiązanie, zasadnym jest więc wystąpienie z niniejszym powództwem. Na skutek rozwodu nie ucierpi dobro małoletniej córki Stron.

 

                              

                                                                                    …………………………

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty od pozwu;
 2. odpis skrócony aktu małżeństwa;
 3. odpis skrócony aktu urodzenia;
 4. plan wychowawczy;
 5. odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Kliknij w link powyżej aby pobrać wniosek w wersji edytowalnej.

logo-kancelaria-adwokacka-aleksandra-filipkowska-krasniewicz
Adres kancelarii:

Al. Jerozolimskie 47/1
00-697 Warszawa

NIP: 7181868294
REGON: 146716627
Konto bankowe:

94 1140 2004 0000 3602 7476 3487